مفهوم پروژه

برای مستقر کردن یک اپلیکیشن ابتدا نیاز داریم فضای ایزوله ی خود را در زیرساخت بسازیم.

با استفاده از ساخت پروژه در پنل، میتوانیم یک فضای ایزوله از نظر مصرف منابع ، شبکه ، تنظیمات و ... در زیرساخت داشته باشیم.

همچنین با استفاده از پروژه ها میتوانیم اپلیکیشن های خود را دسته بندی کنیم.

به طور مثال پروژه stage برای فضای تست اپلیکیشن و پروژه production برای فضای عملیاتی زیرساخت.

با ساخت پروژه بر روی یک دیتاسنتر ، تمامی اپلیکیشن های آن پروژه بر روی آن دیتاسنتر قرار می گیرند.